vibratör   vibratör   izmir sex shop   izmir sex shop    sex shop   saç bakım   jartiyer takımı   sex shop   işitme cihazı  

Allah onları seviyor mu (1)


Bu makale 2018-02-15 20:30:56 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.
Doğan Kuşman

Mutlaka Rabbimiz yarattığı her varlığı sever, sevmeseydi yaratmazdı. Birde özel bir sevgisi var ki o sevgi bize nasıl nasip olur. Veya Allah'ın sevgisine kimler ulaşır?
Herkes bu konuda çeşitli fikirler üretecek ama önemli olan Allah'ın bu konuda söyledikleri değil mi? O zaman deliler ile yani ayetler ile bu konuda Rabbimizin söylediklerini öğrenmemiz lazım.
Her şeyden önce Allah Resulüne tabi olanları sever; tabi hala Resullük bitti diyenler olacak, hayır nübüvvet olan nebiler bitti ve kıyamete kadar da gelmeyecek. Resul deyince ki veli Resullük bitmez, çünkü risaleti insanlara tebliğ etmek ile görevli her zaman ve her kavimde Allah'ın veli resulleri olacak. Hatta kıyamete yakın son doğacak olan insanların dönemi de dahil mutlaka gelecek.
A'RAF - 35
:Yâ benî âdeme immâ ye’tiyennekum rusulun minkum yekussûne aleykum âyâtî fe menittekâ ve asleha fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).EY ÂDEMOĞULLARI! SİZİN İÇİNİZDEN, SİZE ÂYETLERİMİ ANLATAN (kıssa eden) RESÛLLER GELDİĞİ ZAMAN, bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslâh ederse (nefs tasfiyesi yaparsa), artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmazlar.  
İşte bu resuller ki veli resuldür Allah'ın gerçek dinini ayetler ile insanlara anlatır.
Ancak içimizden resuller gelince ve (canlı olmalı ki) Allah’ın ayetleri ile anlattıkları hidayet (Allah'a teslim olma) dinini önemser ve itaat ederse takva sahibi olurlar ve nefsleri Allah tarafından terbiye edilir.
Resule itaat yoksa Allah'a da itaat yoktur.
NİSA - 80
:Men yutiır resûle fe kad atâallâh(atâallâhe), ve men tevellâ fe mâ erselnâke aleyhim hafîzâ(hafîzen).
RESÛL'E İTAAT EDEN ANDOLSUN Kİ; ALLAH'A İTAAT ETMİŞ OLUR. Kim yüz çevirirse (bilsin ki); Biz, seni onların üzerine muhafız göndermedik.
Bu şartlarda Allah bir insanı korumaz ve muhafaza altına almazsa bu tür inşanlar şeytanın maskarası olmaya müsait insanlardır ve Allah'ın o özel sevgisine sahip olamazlar.
Allah resulüne tabi olan kişileri seviyor.
AL-İ İMRAN - 31
:Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun). De ki: “Eğer Allah'ı seviyorsanız, o zaman bana tâbî olun ki; Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın (sevaba çevirsin). Allah, GAFÛR'ur RAHÎM'dir.
Allah bir insanı severse o insanı kimse yolundan alı koyamaz.

Peki, resule itaat denince ne anlaşılıyor?  Veya tabi olan kişilerin bir farkı var mı?
KASAS - 87
:Ve lâ yasuddunneke an âyâtillâhi ba’de iz unzılet ileyke ved’u ilâ rabbike ve lâ tekûnenne minel muşrikîn(muşrikîne). Ve Sana indirildikten sonra, Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. VE RABBİNE DAVET ET (Allah'a ulaşmaya çağır). Ve sakın müşriklerden olma!

Siz evet siz, resulün Allah'a davetine icabet ettiniz mi? Peygamberimiz SAV Efendimiz de insanları Allah'a davet etmiş davete icabet etmeyenler dalalette kalmıştır.
AHKÂF - 31
:Yâ kavmenâ ecîbû dâiyallâhi ve âminû bihî yagfir lekum min zunûbikum ve yucirkum min azâbin elîm(elîmin).

Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine icabet edin. Ve O'na îmân edin ki, sizin günahlarınızı bağışlasın ve mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve sizi elîm azaptan korusun.

AHKÂF - 32:Ve men lâ yucib dâiyallâhi fe leyse bi mu’cizin fîl ardı ve leyse lehu min dûnihî evliyâu, ulâike fî dalâlin mubîn(mubînin).

Ve Allah'ın davetçisine icabet etmeyen kimse, yeryüzünde (Allah'ı) aciz bırakacak değildir. Ve onun Allah'tan başka dostları yoktur. İşte onlar apaçık dalâlet içindedirler.  
Bu Allah'a ulaşmayı dilemek veya Allah'a davet edenin davetine icabet etmek konusunun hep üsttü örtülmüş, çünkü dini öğretmek ile görevli olan kişilere öğreten olmadığı için ortada sadece İslâmın beş şartının yeterli olduğu iddia edilmiştir.
Allah'ın sevgisini resulüne tabi olarak kazanılması, resulün Allah'a davet etmesi ile davete icabet edenlerin kazanabileceği bir sevgidir. Allah'a davet Allah'a ulaşabilmek ve teslim(İslâm) olma talebi ile Allah'ın teslim dini olan hidayet dinini yaşamaktır.
Allah, Allah'ın ahdini yerine getirenleri de sevdiğini söylüyor.
AL-İ İMRAN - 76
:Belâ men evfâ bi ahdihî vettekâ fe innallâhe yuhibbul muttekîn(muttekîne). Hayır
, (öyle değil)! Kim (Allah ile olan) AHDini yerine getirir de takva'ya ulaşırsa (takva sahibi olursa), MUHAKKAK Kİ; ALLAH, TAKVA SAHİPLERİNİ SEVER.

Allah'a insanların ahd verdiğini ve bu ahdin nasıl yerine getirilmesini öğretilmediği için bilmezler. Allah'a ahdini yerine getiren insan Sırat-ı Mustakim üzeri olur.
YASİN - 60:E lem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budûş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubinun).

Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.
Rabbimiz önce şeytana tabi olduğumuz için, şeytana tabi olmamamız için AHD aldığını söylüyor; asıl kendisine kul olmamız için AHD aldığını söylüyor.
YASİN - 61:Ve eni’budûnî, hâzâ sırâtun mustekîm(mustekîmun).

Ve Ben, sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.
Bu AHD’i yerine getirip Allah'a kul oldunuz mu? Allah'a kul olduysanız o zaman Sırat-ı Mustakim üzerindesinizdir.

Sırat-ı Mustakim hakkında din görevlilerine sorarsanız “DOĞRU YOLDA OLMAK” derler. Sırat yoldur da MUSTAKİM istikametlenmiş demektir. Peki, nereye istikametlenmiş bunu da bilen ve öğrenen çok azdır. Ayete göre karar verirsek daha doğru olur.
NİSA - 175:Fe emmellezîne âmenû billâhi va’tesamû bihî fe se yudhıluhum fî rahmetin minhu ve fadlın ve yehdîhim ileyhi sırâtan mustekîmâ (mustekîmen). Allah'a âmenû olanları ve O'na sarılanları (sarılmayı dileyenleri), Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları, Kendisine ulaştıran Sıratı Mustakîm'e (Allah'a ulaştıran yola) hidayet edecektir, ulaştıracaktır.
Sırat-ı Müstakimin Allah'a ulaştıran manevi bir yol olduğu açık. Yani söylendiği gibi doğru yol değil Allah'a ulaştıran yol. İnsanlar Fatiha da hep Allah'a kul olabilmek için Allah’dan hep Sırat-ı Mustakim i isterler ama ne istediklerini bilmezler.

Bu şartlarda İslâmın beş şartı ile Allah'a kul olunmadığı gibi Allah'ın farz ibadetleri olduğu halde Allah'ın sevgisini kazana bilmek için eksik.
Her şeyi o kadar karıştırmışlar ki Sırat-ı Mustakim e doğru yol dedikleri gibi HİDAYETE de doğru yol derler peki nasıl bir saçma tarif olduğunu Allah'ın ayeti ile daha iyi anlarız.
EN'AM - 87:Ve min âbâihim ve zurriyyâtihim ve ihvânihim, vectebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin). Ve onların babalarından, zürriyetlerinden (nesillerinden) ve kardeşlerinden onları seçtik.
VE ONLARI SIRATI MUSTAKÎM'E (Allah'a ruhu ulaştıran yola) HİDAYET ETTİK (ulaştırdık).   
Sırat-ı Mustakim ve hidayet doğru yolsa bu ayette anlam doğru yola Doğruyol ettik anlamı çıkmıyor mu? Sizce mantıklı mı?

Allah'a kul olabilmek için, Allah'a ulaştıran Sırat-ı Müstakim e Allah'ın hidayet (ulaştırması) etmesi gerek. Eğer Sırat-ı Mustakim üzeri olur, hidayete erersek Allah'a kul olmuş oluruz. Bunun için de insanları Allah'a davet eden davetçiye (içimizden Allah'ın tayin ettiği bir veli resule) tabi olmamız lazım ki Allah'ın sevgisine layık olalım.
Rabbimiz insanların mutlu olması dünyada da ve ahiret de mutlu olmamız için bir sistem halinde dinini yani Allah'a hidayete ererek teslim olmayı irşat kademesine ulaştırdığı insanlarla vahy ederek öğretmeye ve sevgisine layık olmalarını ister. İster de insanların pek çoğu Allah'a ulaşmayı bilmezler ve Allah'a davet edildikleri halde davete icabet etmezler, Allah'a mülâki olmayı dilemezler, hatta yalanlar. Kimdir bu kişiler diye bakarsak;
RUM - 8:E ve lem yetefekkerû fî enfusihim, mâ halakallâhus semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ illâ bil hakkı ve ecelin musemmâ(musemmen) ve inne kesîran minen nâsi bi likâi rabbihim le kâfirûn(kâfirûne).Onlar, kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı (düşünmüyorlar mı)? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre ile yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu, Rab'lerine mülâki olmayı (hayatta iken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı) inkar edenlerdir.
İşte Allah'a mülâkî olmayan o kadar çok kişi var ki, insanlar arasında Allah'ın sevgisinden mahrum ve şeytana kul olmuş birlik ve beraberliği oluşturmazlar, çünkü çıkarcı ve dünyayı tevessül ederler.

Bu insanlar hüsrandadır. Allah'a davet ediliyorken, davete icabet etmezler çünkü Allah'a mülâkî olmayı yalanlar.
YUNUS - 45:Ve yevme yahşuruhum keen lem yelbesû illâ sâaten minen nehâri yete ârefûne beynehum, kad hasirellezîne kezzebû bi likâillâhi ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).Ve o gün (Allahû Tealâ), gündüzden bir saatten başka kalmamışlar (bir saat kalmışlar) gibi onları toplayacak (haşredecek). Birbirlerini tanıyacaklar (aralarında tanışacaklar). Allah'a mülâki olmayı (Allah'a ölmeden önce ulaşmayı) yalanlayanlar,
HÜSRANDADIR (nefslerini hüsrana düşürdüler). VE HİDAYETE EREN KİMSE(LER) OLMADILAR (ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar).

Allah'a davete icabet etmeyen kişiler aslında Allah'a mülâki olmayı yalanlamış olmuyorlar mı?
Ama bazı insanlara Allah'a verdikleri söz hatırlatılıp Allah'a davet edilince onlar Allah'a olan sevgilerinden dolayı, kendilerini yaratan Rablerine teslim olup onu görmeyi kalben çok isteyen kişilerdir.
RAD - 20:Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk (misâka).Onlar, Allah'ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket
Adana Belediyelerinden Hangisinin İcraatlerini Daha Çok Beğeniyorsunuz ?
Seyhan Belediyesi
Çukurova Belediyesi
Ceyhan Belediyesi
Kozan Belediyesi
Pozantı Belediyesi
İmamoğlu Belediyesi
Saimbeyli Belediyesi
Aladağ Belediyesi
Feke Belediyesi
Adana Büyükşehir Belediyesi
Yüreğir Belediyesi
Sarıçam Belediyesi
Yumurtalık Belediyesi
Karataş Belediyesi
Tufanbeyli Belediyesi
Karaisalı Belediyesi

Adana doruk Gazetesi
© Copyright 2013 Tüm hakkı www.adanadoruk.com'a aittir..
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Portalı
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
A.Ö.L.
Öneriler
İp Tv
Öneriler
sex shop

seks shop   sex shop   sex toys   erotik seks shop   gay sex shop   gay sex shop   strapon nedir   kızılay sex shop   vibratör   izmir sex shop   antalya sex shop   ankara sex shop   istanbul sex shop   istanbul sex shop   seks shop   sex shop   sex shop   sex shop   seks shop istanbul   sex shop   iç giyim   saç bakım   işitme cihazı   sinop otelleri   sinop otelleri   sinop otelleri   sinop otelleri   sinop otelleri   sinop otel fiyatları   sinop otel tavsiye   فرمتجر الجنس   فروشگاه جنسی   فروشگاه جنسی   هزاز   вибратор   секс-шоп   متجر الجنس اسطنبول