Cemaatlerin İslamiyetti ki yeri I


Bu makale 2018-08-02 22:02:39 eklenmiş ve 91 kez görüntülenmiştir.
Doğan Kuşman

 

Cemaat olarak sözü edilen gurupların sadece din ile ilgili olanları hakkında Rabbimiz ne diyor ona bakalım;

 

Genelde İslâmiyet’te guruplar yoktur deseler de, bu kişilerin Kur-an-ı Kerim bilgisi olmadığı için dini yaşantıları da yoktur. Eğer Kur-an-ı Kerimi yaşamış olsalardı o zaman bu konu hakkında sözleri dinlenirdi;

 

MAİDE – 68 :Kul yâ ehlel kitâbi! lestum alâ şey’in hattâ tukîmût Tevrâte vel İncîle ve mâ unzile ileykum min rabbikum ve le yezîdenne kesîren minhum mâ unzile ileyke min rabbike tugyanen ve kufr(kufren), fe lâ te’se alâl kavmil kâfirîn(kâfirîne).

 

De ki; "Ey Ehli Kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabb'iniz tarafından indirileni, yerine getirip uygulamadıkça siz birşey (bir din) üzerinde değilsiniz”. Ve sana Rabb'inden indirilen, mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kâfirler topluluğuna üzülme.

 

Kur-an-ı Kerimi okumak yetmiyor içindeki tüm ayetleri yaşamak zorundasınız bu Allah'ın bir emridir. Ama ne yazık ki insanların çoğu bunu bilmezler.

 

HAC - 8:Ve minen nâsi men yucâdilu fîllâhi bi gayri ilmin ve lâ huden ve lâ kitâbin munîr(munîrin).Ve insanlardan (öyle) kimseler vardır ki; bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu (aydınlatıcı) bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücâdele eder.

 

 

 

Bu kişilerin HİDAYETCİ olmayacağını ve kuranda her şeyin yazmadığını söylerler.

 

 

 

HAC – 9 : Sâniye ıtfihî li yudılle an sebîlillâh(sebîlillâhi), lehu fid dunyâ hızyun ve nuzîkuhu yevmel kıyâmeti azâbel harîk(harîkı).

 

Allah'ın yolundan saptırmak için onu (Allah'ın dînindeki esasları) eğip büker (değiştirir). Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyâmet günü yakıcı bir azap tattıracağız.

 

Gene bu kişilerin Allah'ın yolu olduğundan haberleri yoktur. Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'a karşı işlediği suçlarının farkında değillerdir.

 

EN'AM - 21:Ve men azlemu mimmenifterâ alâllâhi keziben ev kezzebe bi âyâtih(âyatihî), innehu lâ yuflihuz zâlimûn(zâlimûne).

 

Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun âyetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki O, zalimleri felâha ulaştırmaz (kurtuluşa eremezler).

 

Peki, bu medyanın her türlüsünde dinimizde cemaatler sonradan türemiş diyenlere ne demeli.

 

Evet, CEMAAT yani guruplar Peygamberimiz SAV Efendimiz zamanında, irşada yetkili kılınan Ensar ve Muhacirlerden oluşan sabikunel evveline insanlar, Allah'a davete icabet ederek hangi sebile ulaşması gerekliliğini hacet namazı ile Allah'a sorarak Allah'ın gösterdiği sebile ulaşmışlar ve ihsan ile tabi olmuşlardır.

 

TEVBE - 100:Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ıhsânin radıyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayırlarda yarışanlardan salâh makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar): Onların bir kısmı muhacirînden (Mekke'den Medine'ye göç edenlerden) bir kısmı ensardan (Medine'deki yardımcılardan) ve bir kısmı da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandı. (Sahâbe irşad makamına sahip oldukları için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razı ve onlar da O'ndan (Allah'tan) razıdır. Onlara Allah, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ve orada ebediyyen kalacaklardır. İşte bu, en büyük (azîm) mükâfattır.

 

 

 

Demek ki birilerinin bahsettiği gibi “Nereden çıktı bu tabiinlik” demeleri, kendilerinin küfür içinde olduklarını gösterir. Hâlbuki Peygamberimiz SAV Efendimiz ile aynı zaman diliminde Resulullah varken sahabeye ulaşmışlar.

 

 

 

KASAS - 87:Ve lâ yasuddunneke an âyâtillâhi ba’de iz unzılet ileyke ved’u ilâ rabbike ve lâ tekûnenne minel muşrikîn(muşrikîne). Ve Sana indirildikten sonra, Allah'ın âyetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. VE RABBİNE DAVET ET (Allah'a ulaşmaya çağır). Ve sakın müşriklerden olma!

 

 

 

Bu insanlar peygamberimiz SAV efendimizin Allah'a davetine icabet ederek; Allah'ın bu kişilere hacet namazı ile Allah'a sebillerini (yollarını) sorduklarında, sebillerini (kapılarını, cemaatlerini) ve sebilin başında ki irşadla yetkili kimseyi gösterir ve o kişiye tabi olurlar.

 

 

 

NAHL - 9:Ve alallâhi kasdus sebîli ve minhâ câir(câirun), ve lev şâe le hedâkum ecmaîn(ecmaîne). Ve sebîllerin (dergâhlardan Sıratı Mustakîm'e ulaşan bütün yolların yani mürşidlerin) tayini, Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer O dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi.

 

 

 

Allah'ın tayin ettiği sebillerden sapanların da olacağı Rabbimiz ayette belirtmiş.

 

 

 

Demek ki o dönem de bile irşatla görevli sahabeler var ve Resulullah hayattayken bile kendilerine tabi olan amenu kişileri (Allah'a ruhlarını, veçhlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmeyi dileyenleri) eğitiyor, Kur-an-ı Kerime göre dini nasıl yaşayacaklarını anlatıyor, onların nefislerinin ıslahını sağlıyorlardı.

 

ONLAR GÖKTEKİ YILDIZLAR GİBİYDİ hangisine tabi oldularsa peygamberimizin yolundalardı irşada ulaştılar. O zamandan beri tabiin ve tebe tabiin olarak bu günlere kadar hak din öğretilerek gelmiştir.

 

 

 

ANKEBUT - 49:Bel huve âyâtun beyyinâtun fî sudûrillezîne ûtûl ilm(ilme), ve mâ yechadu bi âyâtinâ illez zâlimûn(zâlimûne).

 

Hayır, O (Kur'ân-ı Kerim), ilim verilenlerin sînelerinde beyan olunan âyetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar âyetlerimizi bile bile inkâr etmezler.

 

 

 

Yunus’un “MEDRESELER MÜDERRİSİ OKUMADILAR BU DERSİ GÖNÜLLERE YAZILIR BU KİTABIN SURESİ” dediği gibi Kur-an-ı Kerim bu hak olan cemaatler tarafından öğretilerek bu günlere ulaşır.

 

 

 

Demek ki her cemaat ki hak cemaat olabilmesi için Allah'ın yolu olan Sırat-ı Mustakim üzerinde olması lazım ve Kur-an-ı Kerim ile yaşamaları şarttır. Eğer Kur-an-ı Kerimi yaşıyorlarsa; hidayettedirler, çünkü bu KİTAP hidayet kitabıdır.

 

 

 

AL-İ İMRAN - 4:Min kablu huden lin nâsi ve enzelel furkân (furkâne), innellezîne keferû bi âyâtillâhi lehum azâbun şedîd (şedîdun), vallâhu azîzun zuntikâm(zuntikâmin). Daha önceden, insanlar için bir hidayet rehberi olarak Furkan'ı da indirdi. Hiç şüphesiz o kimseler ki; Allah'ın âyetlerini inkâr ettiler. Onlar için şiddetli bir azap var. Ve Allah, AZÎZ'ün ZUNTİKAM'dır.

 

 

 

İnsanlar hidayet üzeri değilse dalalet üzeridir.

 

 

 

ZUMER - 41:İnnâ enzelnâ aleykel kitâbe lin nâsi bil hakkı, fe men ihtedâ fe li nefsih(nefsihi), ve men dalle fe innemâ yadıllu aleyhâ, ve mâ ente aleyhim bi vekîl(vekîlin). Muhakkak ki Biz, sana Kitab'ı, insanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse, kendi nefsi içindir. Ve kim dalâlette kaldıysa, o takdirde kendi aleyhine dalâlettedir. Ve sen, onların üzerine vekil değilsin.

 

 

 

Demek ki bazı insanlar ayetleri inkâr ediyorlar; KİTABI inkâr etmiyorlar. Saf ve tertemiz Resulullah’ın kalbine indirildiği gibi kullanalım ki Kur-an-ı Kerim bizlere hidayet rehberi olsun

 

 

 

BAKARA - 97:Kul men kâne aduvven li cibrîle fe innehu nezzelehu alâ kalbike bi iznillâhi musaddikan limâ beyne yedeyhi ve huden ve buşrâ lil mu’minîn(mu’minîne).De ki: “Kim Cibril'e düşmansa o zaman (bilsin ki) muhakkak ki O, ellerindeki (daha önceki kitapları) tasdik eden (Kur'ân'ı), Allah'ın izniyle senin kalbine indirdi. (O Kur'ân), mü'minler için bir hidayet (rehberi) ve müjdedir.”

 

 

 

Hidayet rehberi önce Allah'ın, Allah'a davete icabet edenleri seçer ve onları Sırat-ı Mustakim e (ulaştırıyor) hidayet ediyor.

 

 

 

MAİDE – 16 :Yehdî bihillâhu menittebea rıdvânehu subules selâmi ve yuhricuhum minez zulumâti ilen nûri bi iznihî ve yehdîhim ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).Allah (c.c.), rızasına tâbî olan kişiyi onunla (Resûlü ile) teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa (zulmetten nura) çıkarıp Sırât-ı Mustakîm'e hidâyet eder (ulaştırır).

 

 

 

Demek ki teslim yolları denildiğine göre yolların yani sebillerin çok olduğu kesin. Ama unutmayın bütün sebiller tek bir yola bağlıdır. Bu da dönemin imamının yoludur. Bu kişi kavim resulleri arasından seçilen tek kişidir ve tevhidi oluşturur.

 

 

 

EN'AM – 87 :Ve min âbâihim ve zurriyyâtihim ve ihvânihim, vectebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).

 

Ve onların babalarından, zürriyetlerinden (nesillerinden) ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları Sıratı Mustakîm'e (Allah'a ruhu ulaştıran yola) hidayet ettik (ulaştırdık).

 

 

 

Bir de Sırat-ı Müstakim’e de Hidayet’e de Doğruyol diyen dini parayla satanlarımız var. İşte ülkemizde herkesin hidayet üzere olmamasının nedeni Rabbimize göre böyle;

 

 

YASİN - 21:İttebiû men lâ yes’elukum ecren ve hum muhtedûn (muhtedûne). (Tebliğlerine karşılık) sizden ücret istemeyen (bu) kişilere tâbî olun. Ve onlar, mehdilerdir (hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir).   

 

İYİ DE HERKES BİZ İSLAMIN BEŞ ŞARTINI KABUL EDİYOR VE HATTA YAŞIYORUZ VE MÜSLÜMANIZ DİYOR DA, NEDEN TEVHİT DİNİNİ YAŞAYAMIYORUZ? MÜSLÜMAN DENİLEN ÜLKELER ARASIN DA HOŞ GÖRÜ OLMASI GEREKİRKEN DÜŞMANLIK VAR; DEMEK Kİ KİTABI BÜTÜNÜNE TABİ OLMADIĞIMIZ İÇİN. SAHABE GİBİ KİTABI BÜTÜNÜNE TABİ OLMAMIZ GEREKMEKTEDİR.

 

Kitap Rabbimizin vahyine göre okullarda öğrenilmez. Tek şart var ki öğreten öğretmenin Allah'ın veli kullarından olması şartıyla olabilir de oda bizde bulunmuyor.

Devam edecek

 

 

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -

Anket
Adana Belediyelerinden Hangisinin İcraatlerini Daha Çok Beğeniyorsunuz ?
Seyhan Belediyesi
Çukurova Belediyesi
Ceyhan Belediyesi
Kozan Belediyesi
Pozantı Belediyesi
İmamoğlu Belediyesi
Saimbeyli Belediyesi
Aladağ Belediyesi
Feke Belediyesi
Adana Büyükşehir Belediyesi
Yüreğir Belediyesi
Sarıçam Belediyesi
Yumurtalık Belediyesi
Karataş Belediyesi
Tufanbeyli Belediyesi
Karaisalı Belediyesi

Adana doruk Gazetesi
© Copyright 2013 Tüm hakkı www.adanadoruk.com'a aittir..
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
Work and Travel
Yurtdışı Eğitim
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
Öneriler
Öneriler